For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

طرح های پژوهشی

  1. بازطراحی و مشاوره عرصه فضای سبز سازمان انرژی اتمی ایران. 1398-. کارفرما: سازمان انرژی اتمی ایران
  2. تدوین استانداردها و دستورالعمل های اجرایی کاشت و حفاظت از گیاهان فضای سبز پاركها و معابر شهری اصفهان. 1394-1392. کارفرما: شهرداری اصفهان.
  3. طراحی فضای سبز و مشاوره چمن در سطح شهر خمینی شهر. 1394-. کارفرما: شهرداری خمینی شهر
  4. طراحی باغ شفابخش براساس الگوهای باغ ایرانی برای بیمارستان قلب شهید چمران اصفهان. 1393-1392. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان.
  5. طراحی باغ شفابخش برای بیماران دچار مشکلات روحی و روانی. بیمارستان شهید مدرس اصفهان. 1394-1393. کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. تصاویر پروژه
  6. بررسي شاخص هاي رشد و تغييرات اسانس  شمعداني عطري (L. Pelargonium graveolens) در شرایط آبیاری کامل و کم‌آبیاری در حضور قارچ هاي مايكوريز. 1394-1392. کارفرما: شرکت باریج اسانس.
  7. بررسي شاخص هاي رشد و ترکیبات اسانس گیاه مورد (L. Myrthus communis) در شرایط آبیاری کامل و کم‌آبیاری در حضور قارچ هاي مايكوريز. 1394-1392. کارفرما: شرکت باریج اسانس.
  8. طراحی و نظارت بر اجرای محوطه های فضای سبز دانشگاه صنعتی اصفهان براساس اصول کم  نیاز به آب (Xeriscaping). 1392-1391. کارفرما: دانشگاهصنعتی اصفهان. تصاویر پروژه
  9. بررسی امکان کنترل سوسک چوبخوار سارتا بر روی درختان نارون از طریق تزریق مستقیم به تنه درخت در فضای سبز شهر اصفهان (درون درمانی). 1391-1388.کارفرما: شهرداری اصفهان. تصاویر پروژه
  10. بررسی کنترل بیماری جاروک لیمو ترش در استان هرمزگان از طریق تزریق مستقیم به تنه درخت (درون درمانی). 1388. تصاویر پروژه

تحت نظارت وف ایرانی