For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

به سایت دكتر علي نيكبخت خوش آمدید.

هنوز هیچ محتوایی برای نمایش در صفحه اصلی ایجاد نشده است.

نشانی دفتر : دانشكده كشاورزي، گروه علوم باغباني و اداره تربیت بدنی دانشگاه تلفن : 33913412 31 98+ فکس : 33913412 31 98+ وب سایت : دکتر علی نیکبخت
  • دانشیار گروه علوم باغبانی
  • مدیر گروه پژوهشی مهندسی فضای سبز شهری
  • مدیر تربیت بدنی دانشگاه صنعتی اصفهان
زمینه های تحقیقاتی :
  • فضاي سبز شهري
  • چمن های ورزشی
  • تولیدات گلخانه ای
  • تغییر اقلیم و فضای سبز

تحت نظارت وف ایرانی