For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

یادداشت های مدیریتی فضای سبز

1- زوال و خشکیدگی درختان چنار

درختان چنار یکی از اجزاء اصلی فضای سبز در بسیاری از شهرهای کشور است که در سالیان اخیر مشکلات فراوانی را در شهرها تجربه می کنند. این نوشتار به بررسی مهمترین دلایل زوال درختان چنار در شهرهای کشور می پردازد. ادامه

2- تحلیلی بر فضای سبز شهر اصفهان

اصفهان از دیرباز یکی از شهرهای مهم در زمینه توسعه، حفظ و مدیریت فضای سبز شهری بوده است. لیکن در سالهای اخیر این میراث در معرض خطر جدی قرار گرفته است. این نوشتار به مهم ترین معظلات مربوط به فضای سبز شهر اصفهان می پردازد. ادامه

تحت نظارت وف ایرانی