For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

پزشکی در منظرسازی نوين

نيكبخت، ع. 1385. پزشکی در منظرسازی نوين. فصلنامه علمی-پژوهشی باغ نظر. 2: 82-79

چکیده
باغهای شفابخش، از جمله مباحث جدیدی هستند که عمر آنها به بیشتر از 20 سال نمی رسد و در واقعی پلی هستند بین طراحی منظر نوین و علوم پزشکی. باغهای شفا بخش باغهایی هستند که فقط کارکرد زیبایی شناختی ندارند بلکه به خاطر ارتباطی که با کاربر برقرار می کنند باعث شفای بیماریهای جسمی و خصوصا روحی و روانی او شده و در مرتبه عالی تر از ایجاد بیماری در او جلوگیری می کنند. این باغها ابتدا برای مراکز درمانی و بیمارستانها تعریف شدند، اما دامنه آنها به اماکن عمومی و باغهای شخصی نیز کشیده شد. راز موفقیت باغهای شفابخش در کشش ذاتی انشان به سوی طبیعت است و مهمترین چیزی که این نوع باغ به یک شخص می بخشد، احساس حیات و آرامش است. برای اینکه باغی شفابخش نامیده شود یک سری مولفه‌هایی باید در طراحی آن در تظر گرفته شود که در این مقاله به آن ها پرداخته شده است.
Journal Papers
ماه: 
Spring
سال: 
1385

تحت نظارت وف بومی