For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

بررسي شاخص هاي چگالي و رنگ پوشش پلاستيك پلي اتيلني گلخانه اي پس از كاربرد در شرايط محيطي

رضایی، ص.، ه. خلیلی، م. یوسفی، ع. نیکبخت، ن. اعتمادی و م. ارجلو. 1392. بررسي شاخص هاي چگالي و رنگ پوشش پلاستيك پلي اتيلني گلخانه اي پس از كاربرد در شرايط محيطي. اولين كنفرانس ملي علوم كشاورزي و محيط زيست.

چکیده مقاله:

گلخانه چارچوب محدود شده ای از فضاست که در آن کنترل شرایط محیطی امکان پذیر می باشد. یکی از اجزاء مهم در ساختار گلخانه پوشش آن میباشد که به دلیل اثر مستقیم آن در کمیت و کیفیت نور در دسترس گیاه، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. به منظور بررسی تغییرات پوشش گلخانه درشرایط محیطی، آزمایشی در فضای آزاد مجاور گلخانه آموزشی پژوهشی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان طی سال 1331 به اجرا درآمد. -پوشش های سه لایه پلی اتیلن کم چگال حاوی میزان متفاوت ماده افزودنی تثبیت کننده اشعه ماوراء بنفش خورشید( UV ) و میزان یکسانی از ماده جذب کننده اشعه مادون قرمز (IR )و اتیل وینیل استات( EVA ) بود. تیمارها شامل سه تکرار از تونل های پوشیده شده با پلاستیک های دارای صفر درصد، سه درصد، پنج درصد و هشت درصد ماده افزودنی تثبیت کننده اشعه UV بود. شاخص هایی از پوشش مانند تغییرات دانسیته و رنگ پلاستیک پلی اتیلن طی یک سال کاربرد مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن است که چگالی پوشش بعد از آزمایش افزایش یافته است؛ با افزایش سطح ماده افزودنی تثبیت کننده اشعه UV در ساختار پلاستیک، شاخص های روشنایی، خلوص رنگ و زاویه فام به ترتیب کاهش نشان داده، بدون تغییر مانده و افزایش یافته است. با مقایسه نتایج شاخص های قرمز بودن سبز بودن و آبی بودن زرد بودن با نمودار رنگ شناسی مشخص می شود که نمونه به ترتیب به سمت قرمز شدن و آبی شدن تمایل پیدا کرده است. به غیر از شاخص روشنایی که بیشترین تغییر در نمونه با 8% ماده تثبیت کننده اشعه UV پس از آزمایش ایجاد شده است، نمونه پلاستیک پلی اتیلن بدون ماده افزودنی، تغییرات رنگ بیشتری نسبت به دیگر نمونه ها داشته است.

Conference Papers
ماه: 
March
سال: 
1392

تحت نظارت وف بومی