For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

ارزیابی مقاومت به شوری رقمهای پوآ جهت استفاده در فضای سبز

 

کیانی، ا. ن. اعتمادی، ع. نیکبخت، خ. رزمجو و ر. امیری خواه. 1393. ارزیابی مقاومت به شوری رقم­های چمن پوآ جهت استفاده در فضای سبز. مجله علوم و فنون باغبانی ایران.15(1): 119-130.

چکیده

 مقاومت به شوری 10 رقم چمن پوآ در 6 سطح شوری(0.3، 1.5، 3، 4.5، 6 و 7.5 دسی زیمنس بر متر) در یک آزمایش به صورت فاکتوریل و در قالب طرح پایه کامل تصادفی با سه تکرار مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه ها شان داد که با افزایش سطح شوری ویژگی های رشد چمن شامل وزن خشک بخش هوایی و ریشه، درصد آب برگ و کیفیت چمن کاهش و مقدار سوختگی چمن افزایش یافت. بالاترین وزن خشک اندام هوایی و ریشه در رقمهای آمپلیا و پارک مشاهده گردید و کمترین مقدار آن در رقم های بنف و نوتوپ بدست آمد. همچنین بیشترین مقدار درصد آب برگ در قمهای آمپلیا و پارک و کمترین مقدار آن در رقم بنف مشاهده شد. بیشترین کیفیت چمن مربوط به رقم های آمپلیا و هارمونی بود درحالیکه رقمهای بنف و مریون کمترین کیفیت را داشتند. همچنین با افزایش شوری رقم آمپلیا و سپس هارمونی کمترین درصد سوختگی و رقمهای بنف و کروساد بیشترین درصد سوختگی را به خود اختصاص دادند. براساس نتیجه های بدست آمده بطور کلی رقم آمپلیا بیشترین مقاومت به شوری را داشت و پس از آن به ترتیب رقمهای هارمونی، پارک و نوتوپ قرار گرفتند. نتیجه ها نشان داد که بین رقمهای موردبررسی از نظر مقاومت به شوری تنوع بالایی وجود داشت. بنابراین امکان انتخاب رقمهای مقاوم از بین آنها وجود دارد.


Journal Papers
ماه: 
Summer
سال: 
2014

تحت نظارت وف بومی