For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اثر غلظت، نوع و منبع سیلیس و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی ها و عمر پس از برداشت سوسن آسیایی رقم برونللو

میرعباسی، ن.، ع. نیکبخت، ن. اعتمادی و م.ر. سبزعلیان. 1393. اثر غلظت، نوع و منبع سیلیس و کلرید کلسیم بر برخی ویژگی ها و عمر پس از برداشت سوسن آسیایی رقم برونللو. مجله علوم و فنون باغباني ايران. 15: 245-256.

چکیده

در سالهای اخیر، پرورش گلهای شاخه بریدنی سوسن مورد توجه تولیدکنندگان گل در ایران قرار گرفته است. تغذیه درست یکی از عاملهای موثر بر کیفیت گل سوسن می باشد. در این مطالعه  اثر غلظتهای مختلف سیلیکات پتاسیم، نانوسیلیس و کلرید کلسیم بر ویژگیهای کمی و کیفی سوسن آسیایی رقم برونللو بررسی شد . بدین منظور آزمایشی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار و 3 تکرار اجرار شد. تیمارها شامل محلولدهی سیلیکات پتاسیم در سه غلظت(25، 50 و 75 میلیگرم برلیتر)محلول پاشی سلیکات پتاسیم در غلظت 25 میلیگرم برلیتر محلول پاشی کلرید کلسیم در دو غلظت(25 و 50 میلیگرم بر لیتر) و محلول پاشی نانوسیلیس در دو غلظت(12.5 و 25 میلیگرم بر لیتر) و شاهد بود. ویژگیهای کمی و کیفی و عمرپس از برداشت گلها اندازه گیری شد. نتیجه ها نشان داد کلرید کلسیم نسبت به سیلیکات پتاسیم و نانوسیلیس، وزن تر و ساقه گل در زمان برداشت را به طور معنی داری افزایش داد و در تیمار محلول دهی سیلیکات پتاسیم 25 میلیگرم بر لیتر بیشترین تعداد گلچه(5.27) مشاهده شد. بالاترین عمر پس از برداشت گل مربوط به تیمار محلولپاشی سیلیکات  پتاسیم در غلظت 25 میلگرم بر لیتر بود. محلولپاشی سیلیکات پتاسیم عمر پس از برداشت گل را نسبت به محلول دهی آن یک روز افزایش داد. نتیجها نشان داد که بطور کلی تاثیر سلیکات پتاسیم در بهبود ویژگیهای مورد بررسی به ویژه تعداد گلچه و عمرگلجای بیشتر از کلرید کلسیم و نانوسیلیس بود. 

Journal Papers
ماه: 
Winter
سال: 
2013

تحت نظارت وف بومی