For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

اثر سن و نوع بافت بر حضور قارچ های اندوفایت، مقدار عنصرهای غذایی و ویژگی های ریخت شناسی درخت چنار

خورسندی، س. ع. نیکبخت، م. سبزعلیان و ب. شریف نبی. 1393. اثر سن و نوع بافت بر حضور قارچ های اندوفایت، مقدار عنصرهای غذایی و ویژگی های ریخت شناسی درخت چنار. مجله علوم و فنون باغباني ايران. 15: 317-330.

چکیده

قارچهای اندوفایت میکروارگانیسمهایی هستند که بدون آسیب یا اثر بیماری زاییی در بافتهای سالم گیاهان زندگی می کنند. این قارچها توانایی گیاه در برابر تنشهایی محیطی، آفتها و گیاهخواران را افزایش می دهند و با جذب بیشتر ماده های غذای باعث افزایش رشد گیاهان می شوند. هدف از این پژوهش تعیین حضور جمعیت قارچهای اندوفایت درختهای چنار و همبستگی بین حضور قارچهای اندوفایت با ویژگیهای ریخت شناسی و عنصرهای غذایی برگ بود. بدین منظور نمونه های سالم درختهای چنار( ساقه، پوست و برگ) از 21 درخت جوان و 19 درخت کهنسال جمع آوری، سن و ارتفاع درختها تعیین و سبزینگی و غلظت عنصرهای غذایی برگ ارزیابی شد. نمونه های ساقه و پوست پس از گندزدایی سطحی درون پترری دارای محیط کشت اول کامل PDA کشت شدند. نتیجه ها نشان داد فراوانی قارچهای اندوفایت در در ختهای کهنسال بیشتر از درختهای  جوان بود. همچنین قارچهای اندوفایت همبستگی مثبت و معنی داری با مقدار پتاسیم و آهن برگ، ارتفاع  و محیط درخت نشان دادند. می توان احتمال داد قارچهای اندوفایت با جذب بیشتر عنصرهای غذایی موجب بهبود شرایط رشد و دیرپایی درختهای کهنسال شدند.

Journal Papers
ماه: 
May
سال: 
2014

تحت نظارت وف بومی