For Better Performance Please Use Chrome or Firefox Web Browser

روش افزایش مقاومت چمن بومی ایران در برابر تنش ترافیکی بررسی شد

ترافیک به معنی صدمه دیدگی چمن در اثر فشار، پارگی و له شدگی ناشی از حرکت بازیکنان، ماشین آلات و حیوانات است که باعث وارد شدن خسارت به چمن می شود.

دانشیار دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان روز دوشنبه به ایرنا گفت: در یک طرح تحقیقاتی در این دانشکده، روش افزایش مقاومت و معرفی گونه چمن بومی مقاوم به تنش ترافیک مورد بررسی قرار گرفت.

نعمت الله اعتمادی با بیان اینکه این تحقیق در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسین شیخ محمدی ارائه شده است، افزود: داشتن چمن مقاوم به ترافیک و افزایش مقاومت به تنش ترافیک چمن، یکی از مهمترین دغدغه مدیران زمین های ورزشی و فضای سبز است.

وی هدف از انجام این پژوهش را بررسی مقاومت به ترافیک گونه بومی ایرانی با نام «علف گندمی بیابانی» و گونه « فستوکای بلند» و افزایش مقاومت این دو گونه به تنش ترافیک عنوان کرد و گفت: این تحقیق در مدت دو سال با هزینه حدود 40 میلیون ریال انجام شد.

اعتمادی با بیان این که سرزنی چمن ها خود عامل ایجاد تنش و هزینه می شود، اضافه کرد: مواد تنظیم کننده رشد گیاهی، نقش مهمی در حفظ چمن ورزشی و فضای سبز دارد و بمنظور ممانعت از رشد و کاهش هزینه های کارگری برای سرزنی چمن و دیگر فعالیت ها مورد استفاده قرار می گیرد.

وی با اشاره به ماده تنظیم کننده ˈترینگزاپک اتیلˈ برای رشد چمن اظهار کرد: این ماده برای بهبود مقاومت به تنش ترافیک در چمن های گرمسیری و سردسیری مصرف می شود اما روش این عمل هرگز مشخص نشده بود.

وی با بیان اینکه در این تحقیق، چگونگی افزایش مقاومت گونه های فستوکا و علف گندمی به ترافیک بر اثر استفاده ترینگزاپک اتیل مورد بررسی قرار گرفت، افزود: پس از انجام تحقیق، چمن علف گندمی با کیفیت بالا و فعالیت آنزیمی قابل قبول، محتوای آب نسبی بالا و نشت الکترولیت پایین در شرایط تنش ترافیک، مقاومت خوبی از خود نشان داد.

وی ادامه داد: با تکمیل تحقیقات در آینده می توان امیدوار بود از این چمن به عنوان گونه بومی مقاوم به پاخوری در ایران استفاده شود.

وی کاهش هزینه های نگهداری چمن های مطلوب زمین های ورزشی و فضاهای سبز، پررنگتر و تیره تر شدن چمن و افزایش مقاومت به تنش های محیط را بعنوان دیگر نتایج این تحقیق برشمرد.

این پایان نامه به راهنمایی نعمت الله اعتمادی و علی نیکبخت و مشاوره محمد مهدی مجیدی از اعضای هیأت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی اصفهان به اجرا درآمده است.

22/7/92 ایرنا

 

تحت نظارت وف ایرانی